කන්නඩචිත්‍රපටි

777 Charlie (2022) Sinhala Subtitles

Torrent Download

 

HDRip – x264 – SD – 257MB

HDRip – x264 – 720p – 1.6GB

 

Direct Download

 

HDRip – x264 – SD – 257MB

HDRip – x264 – SD – 410MB

HDRip – x264 – SD – 705MB

HDRip – x264 – 720p – 1.6GB

HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.1GB

HEVC – x265

 

HDRip – x265 – 720p – 963MB

 

මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි (Sinhala Subtitle)

Facebook Comments
Share your vote!


Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Close