ඇනිමේෂන්

The Meg (2018) With Sinhala Subtitles

ScreenShots 720P 900MB HDRip x264 Torrent File 720P 900MB HDRip x264 Direct Download [Openload] 720P 900MB HDRip x264 Direct Download [dropapk] මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න   කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ

Hotel Transylvania 3 Summer Vacation (2018) With Sinhala Subtitles

ScreenShots 720P 900MB BRRip Torrent File 1080P 1.6GB BRRip Torrent File 720P 800MB BRRip Direct Download [Openload] 1080P 900MB BRRip Direct Download [Openload] 720P 800MB BRRip Direct Download [dropapk] 1080P 1.5GB BRRip Direct Download [dropapk] මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න   කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ

Avengers Infinity War (2018) With Sinhala Subtitles

ScreenShots 720P 800MB BRRip Torrent File 1080P 1.6GB BRRip Torrent File 720P 1.2GB BRRip Direct Download [Openload] 1080P 1.4GB BRRip Direct Download [Openload] 720P 1.2GB BRRip Direct Download [dropapk] 1080P 2.4GB BRRip Direct Download [dropapk] මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම්කිසි ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ     

Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) With Sinhala Subtitles

ScreenShots 720P 1.1GB BRRip x264 Torrent File 1080P 2.1GB BRRip x264 Torrent File 720P 1.1GB BRRip x264 Direct Download [Openload] 1080P 1.2GB BRRip x264 Direct Download [Openload] 720P 1.1GB BRRip x264 Direct Download [dropapk] 1080P 2.1GB BRRip x264 Direct Download [dropapk] මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

Ready Player One (2018) With Sinhala Subtitles

ScreenShots 720P 1.17GB BRRip Torrent File 1080P 1.17GB BRRip Torrent File 720P 1.17GB BRRip Direct Download [dropapk] 1080P 2.2GB BRRip Direct Download [dropapk] මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

Pacific Rim: Uprising (2018)

ScreenShots 720P 950MB BRRip Torrent File 1080P 1.8GB BRRip Torrent File 720P 950MB BRRip Direct Download 1080P 1.8GB BRRip Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

Rampage 2018

ScreenShots 720P 1.0GB BRRip Torrent File 1080P 1.7GB BRRip Torrent File 720P 1.0GB BRRip Direct Download 1080P 1.7GB BRRip Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි

Trollhunters SEASON 02

720P 2.6GB 264X WEB RIP S02 Complete Torrent File 720P 2.6GB 264X WEB RIP S02 Complete Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි