ඉංග්‍රීසි

Pacific Rim: Uprising (2018)

ScreenShots 720P 950MB BRRip Torrent File 1080P 1.8GB BRRip Torrent File 720P 950MB BRRip Direct Download 1080P 1.8GB BRRip Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

The Rain S01

ScreenShots The Rain S01 Complete Dual Audio 720p x264 [3.4GB] [Season 1 Full] Torrent File The Rain S01 Complete Dual Audio 720p x264 [3.4GB] [Season 1 Full] Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි

Downrange (2017)

ScreenShots 720P 800MB BRRip Torrent File 1080P 1.4GB BRRip Torrent File 720P 800MB BRRip Direct Download 1080P 1.4GB BRRip Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි

Escape Plan 2: Hades (2018)

ScreenShots 720P 900MB BRRip Torrent File 1080p 1.7GB BRRip Torrent File 720P 900MB BRRip Direct Download 1080p 1.7GB BRRip 6CH Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි

Rampage 2018

ScreenShots 720P 1.0GB BRRip Torrent File 1080P 1.7GB BRRip Torrent File 720P 1.0GB BRRip Direct Download 1080P 1.7GB BRRip Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි

Trollhunters SEASON 02

720P 2.6GB 264X WEB RIP S02 Complete Torrent File 720P 2.6GB 264X WEB RIP S02 Complete Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි