කන්නඩ

Sapta Sagaradaache Ello - Side B (2023) Sinhala Subtitle

මෙය නැරඹීමට හැකි ප්‍රමාණයේ කැම් පිටපතක් වේ. ඔරිජිනල් පිටපත් ආ සැනින් යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ.   Torrent Download   HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HDRip – x264 – 1080p – 2.8GB Direct Download Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.8GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතැනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම්

Sapta Sagaradaache Ello Side A (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB Magnet  /  Torrent HDRip – x264 – SD – 700MB Magnet  /  Torrent HDRip – x264 – 720p – 1.5GB Magnet  /  Torrent   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x264

Seetharama Kalyana (2019) Sinhala Subtitle

Direct Download   720p WEB පිටපත Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 —————————————————————- WEB – x264 – 720p – 1.3GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Kabzaa (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   400MB – 700MB – 720p HDRip පිටපත් Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 —————————————————————- HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264

Gandhada Gudi (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 350MB HDRip – x264 – SD – 700MB HQ HDRip – x264 – 720p – 1GB   Direct Download   400MB – 700MB – 720p HDRip පිටපත් Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 —————————————————————- HDRip – x264 – SD – 350MB HDRip – x264 – SD – 700MB HQ HDRip

Kranti (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 430MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ 4K HD – x264 – 2160p – 13GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 430MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.1GB x265 – HEVC  

Kantara (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 411MB HDRip – x264 – SD – 708MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 253MB HDRip – x264 – SD – 411MB HDRip – x264 – SD – 708MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.8GB HQ HDRip – x264 – 1080p

Vikrant Rona (2022) With Sinhala Subtitles

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 403MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 403MB HDRip – x264 – SD – 695MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.9GB HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p – 856MB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන්

Physics Teacher (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 397MB HDRip – x264 – 720p – 1.1GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 397MB HDRip – x264 – SD – 691MB HDRip – x264 – 720p – 1.1GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි (Sinhala Subtitle)

K.G.F Chapter 2 (2022) [Proper HDRip Updates]

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 420MB HDRip – x264 – 720p – 1.7GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 420MB HDRip – x264 – SD – 707MB HQ HDRip – x264 – 720p – 1.7GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.8GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 4.9GB HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p – 985MB