පවුලේ සැමට

Zara Hatke Zara Bachke (2023) HDRip Download With Sinhala Subtitle

Direct Download HDRip –  x264  -400MB HDRip – x264  -700MB HDRip – 720p – x264  – 1.3GB සිංහල උපසිරැසිය අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Read More »

Hanu Man (2024) WEBRip Download With Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x265 – 720p – 900MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB HQ HDRip – x265 – 1080p – 1.8GB   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 …

Read More »

Dunki (2023) Movie Download With Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x265 – 1080p – 1.8GB   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- HDRip – x264  – 400MB HDRip …

Read More »

Captain Miller (2024) HDRip Download With Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x265 – 1080p – 1.8GB   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- HDRip – x264  – 400MB HDRip …

Read More »

Salaar (2023) HDRip Download With Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 450MB HDRip – x264 – SD – 800MB HDRip – x264 – 720p – 1.7GB HQ HDRip – x265 – 1080p – 2GB   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- HDRip – x264  – 480MB HDRip …

Read More »

Extra Ordinary Man (2023) HDRip Download With Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x265 – 1080p – 1.7GB   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- HDRip – x264 – 400MB HDRip …

Read More »

12th Fail (2023) HDRip Download With Sinhala Subtitle

  Direct Download HDRip – x264 – 400MB HDRip – x264 – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB ~ පිටපතට අදාල සිංහල උපසිරැසිය ~ අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Read More »

Badrinath (2011) Download With Sinhala Subtitle

Direct Download BluRay – x264 – SD – 700MB    Bluray – x264 – 720p – 1.5GB Bluray – x264 – 1080p – 2.6GB ~ පිටපතට අදාල සිංහල උපසිරැසිය ~   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Read More »

My Santa (2019) Movie Download With Sinhala Subtitle

නත්තල දවසේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකට හිද නරඹන්න පුළුවන් හැඟීම්බර චිත්‍රපටයක් තමයි My Santa කියන්නේ.   Direct Download —————————————————————- HDRip – x264 – 450MB HDRip – x264 – 700MB WEBDL – x264 – 720p – 1.2GB ~ පිටපතට අදාල සිංහල උපසිරැසිය ~   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් …

Read More »

PK (2014) Movie Download With Sinhala Subtitle

රාජ් කුමාර් හිරාණි’ගේ අධ්‍යක්ෂණයකින් නිමවුණු අනර්ඟ ඝණයේ නිර්මාණයකි! Direct Download Bluray – x265 – 720p – 700MB Bluray – x264 – 720p – 1.3GB ~ පිටපතට අදාල සිංහල උපසිරැසිය ~   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Read More »