ආදර කතා

Love Today (2022) Sinhala Subtitle (HQ HDRip Updates)

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 280MB HDRip – x264 – SD – 720MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 280MB HDRip – x264 – SD – 450MB HDRip – x264 – SD – 720MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.2GB HEVC – x265   HDRip –

Freddy (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 450MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 450MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.1GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.6GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි

Chup: Revenge of the Artist (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.7GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම්

Atithi Bhooto Bhava (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 710MB HDRip – x264 – 720p – 850MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.1GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක්

Sardar (2022) Sinhala Subtitle [HQ Proper HDRip Updates]

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 257MB HDRip – x264 – SD – 410MB HDRip – x264 – SD – 715MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3GB x265 Torrents   HDRip – x265 – 720p – 1GB HDRip – x265 – 1080p – 1.8GB 4K HQ UHD – x265 – 2160p – 4.5GB   Direct Download   HDRip

Coffee with Kadhal (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HC HDRip – x264 – SD – 270MB HC HDRip – x264 – SD – 422MB HC HDRip – x264 – SD – 727MB HC HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HC HDRip – x264 – 1080p – 2.6GB x265   HC HDRip – x265 – 720p – 906MB HC HDRip – x265 – 1080p – 1.6GB   Direct Download   HC HDRip – x264

Lost (2004) Complete Season 01 (Sinhala Subtitle)

Torrent Download   DVDRip – x264 – 480p – 3GB – Complete S01   Direct Download   DVDRip – x264 – 480p – 3GB – Complete S01   මේ කතාමාලාවේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Enola Holmes 2 (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 900MB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB Direct Download   WEB – x264 – 480p – 485MB WEB – x264 – 720p – 900MB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB WEB – x264 – 1080p – 2.4GB HQ WEB – x264 – 1080p – 3.1GB HEVC – x265   WEB – x265 – 10bit – 720p – 930MB WEB

Raksha Bandhan (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 405MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 405MB HDRip – x264 – SD – 699MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.6GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක්