කොමඩි

Love Today (2022) Sinhala Subtitle (HQ HDRip Updates)

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 280MB HDRip – x264 – SD – 720MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 280MB HDRip – x264 – SD – 450MB HDRip – x264 – SD – 720MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.2GB HEVC – x265   HDRip –

Ram Setu (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 450MB – D Audio HDRip – x264 – SD – 790MB – D Audio HDRip – x264 – 720p – 1.6GB – D Audio   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 790MB – D Audio HDRip – x264 – 720p – 1.6GB – D Audio HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.1GB – D Audio HEVC –

Secret Headquarters (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 797MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   Direct Download   WEB – x264 – 480p – 400MB WEB – x264 – 720p – 797MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB HQ WEB – x264 – 1080p – 2.1GB x265 – HEVC   WEB – x265 – 720p – 820MB – PSA WEB – x265 – 1080p – 1.5GB

Atithi Bhooto Bhava (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 710MB HDRip – x264 – 720p – 850MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.1GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක්

Coffee with Kadhal (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HC HDRip – x264 – SD – 270MB HC HDRip – x264 – SD – 422MB HC HDRip – x264 – SD – 727MB HC HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HC HDRip – x264 – 1080p – 2.6GB x265   HC HDRip – x265 – 720p – 906MB HC HDRip – x265 – 1080p – 1.6GB   Direct Download   HC HDRip – x264

Raksha Bandhan (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 405MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 405MB HDRip – x264 – SD – 699MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.6GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක්

Brahmastra (2022) Sinhala Subtitles

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 437MB HDRip – x264 – SD – 727MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 437MB HDRip – x264 – SD – 727MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 4.1GB – D Audio HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p –

Honor Society (2022) Sinhala Subtitle (18+)

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 796MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   Direct Download   WEB – x264 – 480p – 385MB WEB – x264 – 720p – 796MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB HEVC – x265   WEB – x265 – 10bit – 720p – 700MB WEB – x265 – 10bit – 1080p – 1.3GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින්

Krishna Vrinda Vihari (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 213MB HDRip – x264 – 720p – 1.1GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 213MB HDRip – x264 – SD – 411MB HDRip – x264 – SD – 709MB HDRip – x264 – 720p – 1.1GB HDRip – x264 – 1080p – 1.6GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.8GB HQ HDRip – x264 – 1080p