පවුලේ සැමට

Dunki (2023) Movie Download With Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x265 – 1080p – 1.8GB   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- HDRip – x264  – 400MB HDRip – x264  – 700MB HDRip – 720p – x265  – 950MB HDRip – 720p – x264  – 1.5GB HDRip – 1080p

Captain Miller (2024) HDRip Download With Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x265 – 1080p – 1.8GB   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- HDRip – x264  – 400MB HDRip – x264  – 700MB HDRip – 720p – x265  – 800MB HDRip – 720p – x264  – 1.5GB HDRip – 1080p

Salaar (2023) HDRip Download With Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 450MB HDRip – x264 – SD – 800MB HDRip – x264 – 720p – 1.7GB HQ HDRip – x265 – 1080p – 2GB   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- HDRip – x264  – 480MB HDRip – x264  – 800MB HDRip – 720p – x265  – 1.1GB HDRip – 720p – x264  – 1.8GB HDRip – 1080p – x265

Extra Ordinary Man (2023) HDRip Download With Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x265 – 1080p – 1.7GB   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- HDRip – x264 – 400MB HDRip – x264 – 700MB HDRip – x265 – 720p – 900MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB WEBDL –

12th Fail (2023) HDRip Download With Sinhala Subtitle

  Direct Download HDRip – x264 – 400MB HDRip – x264 – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB ~ පිටපතට අදාල සිංහල උපසිරැසිය ~ අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Badrinath (2011) Download With Sinhala Subtitle

Direct Download BluRay – x264 – SD – 700MB    Bluray – x264 – 720p – 1.5GB Bluray – x264 – 1080p – 2.6GB ~ පිටපතට අදාල සිංහල උපසිරැසිය ~   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

My Santa (2019) Movie Download With Sinhala Subtitle

නත්තල දවසේ පවුලේ හැමෝම එක්ක එකට හිද නරඹන්න පුළුවන් හැඟීම්බර චිත්‍රපටයක් තමයි My Santa කියන්නේ.   Direct Download —————————————————————- HDRip – x264 – 450MB HDRip – x264 – 700MB WEBDL – x264 – 720p – 1.2GB ~ පිටපතට අදාල සිංහල උපසිරැසිය ~   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

PK (2014) Movie Download With Sinhala Subtitle

රාජ් කුමාර් හිරාණි’ගේ අධ්‍යක්ෂණයකින් නිමවුණු අනර්ඟ ඝණයේ නිර්මාණයකි! Direct Download Bluray – x265 – 720p – 700MB Bluray – x264 – 720p – 1.3GB ~ පිටපතට අදාල සිංහල උපසිරැසිය ~   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Vaah Life Ho Toh Aisi (2005) Movie Download

Download Links!!!   764Mb YTRip Direct Download     මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි (Sinhala Subtitle) මෙතැනින් ලබා ගන්න.     අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Kaithi (2019) Movie Download

Direct Download —————————————————————-   HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතැනින් ලබාගන්න..  අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න