පවුලේ සැමට

Ram Setu (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 450MB – D Audio HDRip – x264 – SD – 790MB – D Audio HDRip – x264 – 720p – 1.6GB – D Audio   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 790MB – D Audio HDRip – x264 – 720p – 1.6GB – D Audio HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.1GB – D Audio HEVC –

Secret Headquarters (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 797MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   Direct Download   WEB – x264 – 480p – 400MB WEB – x264 – 720p – 797MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB HQ WEB – x264 – 1080p – 2.1GB x265 – HEVC   WEB – x265 – 720p – 820MB – PSA WEB – x265 – 1080p – 1.5GB

Kantara (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 411MB HDRip – x264 – SD – 708MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 253MB HDRip – x264 – SD – 411MB HDRip – x264 – SD – 708MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.8GB HQ HDRip – x264 – 1080p

Atithi Bhooto Bhava (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 710MB HDRip – x264 – 720p – 850MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.1GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක්

Sardar (2022) Sinhala Subtitle [HQ Proper HDRip Updates]

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 257MB HDRip – x264 – SD – 410MB HDRip – x264 – SD – 715MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3GB x265 Torrents   HDRip – x265 – 720p – 1GB HDRip – x265 – 1080p – 1.8GB 4K HQ UHD – x265 – 2160p – 4.5GB   Direct Download   HDRip

Raksha Bandhan (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 405MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 405MB HDRip – x264 – SD – 699MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.6GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක්

All Quiet On The Western Front (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 1.3GB WEB – x264 – 1080p – 2.7GB   Direct Download   WEB – x264 – 480p – 619MB WEB – x264 – 720p – 900MB WEB – x264 – 720p – 1.3GB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB HQ WEB – x264 – 1080p – 2.7GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම්

Brahmastra (2022) Sinhala Subtitles

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 437MB HDRip – x264 – SD – 727MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 437MB HDRip – x264 – SD – 727MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 4.1GB – D Audio HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p –

The Ghost (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 237MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 237MB HDRip – x264 – SD – 407MB HDRip – x264 – SD – 689MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HDRip – x264 – 1080p – 2.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 4.4GB HEVC – x265   HDRip –