යුද්ධ

Dungeons and Dragons Honor Among Thieves (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 900MB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB   Direct Download   480p – 720p – 1080p වෙබ් පිටපත් Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 —————————————————————- WEB – x264 – 480p – 550MB WEB – x264 – 720p – 900MB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB 4K HQ WEB

Shazam Fury of the Gods (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 900MB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB 4K WEB – x264 – 2160p – 4GB   Direct Download   480p – 720p – 1080p වෙබ් පිටපත් Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 —————————————————————- WEB – x264 – 480p – 550MB WEB – x264 – 720p – 900MB WEB –

Avatar The Way of Water (2022) Sinhala Subtitle

නවතම Original WEB පිටපත් සඳහා යාවත්කාලීන කර ඇත. Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 990MB WEB – x264 – 1080p – 1.7GB 4K WEB – x264 – 2160p – 4.9GB   Direct Download   480p – 720p – 1080p වෙබ් පිටපත් Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 —————————————————————- WEB – x264 – 480p – 850MB WEB

Pathaan (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.1GB   Direct Download   250MB – 400MB – 700MB – 720p HDRip පිටපත් Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 —————————————————————- HDRip – x264 – SD – 250MB

Troll (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 800MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   Direct Download   WEB – x264 – 480p – 450MB WEB – x264 – 720p – 800MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB HQ WEB – x264 – 1080p – 2.2GB – ENGLISH Audio HQ WEB – x264 – 1080p – 4.4GB x265 – HEVC   WEB – x265 – 720p

All Quiet On The Western Front (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 1.3GB WEB – x264 – 1080p – 2.7GB   Direct Download   WEB – x264 – 480p – 619MB WEB – x264 – 720p – 900MB WEB – x264 – 720p – 1.3GB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB HQ WEB – x264 – 1080p – 2.7GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම්

Brahmastra (2022) Sinhala Subtitles

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 437MB HDRip – x264 – SD – 727MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 437MB HDRip – x264 – SD – 727MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 4.1GB – D Audio HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p –

Captain (2022) With Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – SD – 409MB HDRip – x264 – SD – 726MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.5GB   HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p – 926MB HDRip

Thor Love And Thunder (2022) Sinhala Subtitle  [BluRay Updates]

Torrent Download   BluRay – x264 – 720p – 842MB BluRay – x264 – 1080p – 1.4GB   Direct Download   BluRay – x264 – 480p – 500MB BluRay – x264 – 720p – 842MB BluRay – x264 – 1080p – 1.4GB HQ BluRay – x264 – 1080p – 2.9GB HEVC – x265   BluRay – x265 – 720p – 750MB BluRay – x265 – 1080p – 1.8GB 4k –