චිත්‍රපටි

The Silent House (2010) With Sinhala Subtitles

ScreenShots 700MB DVD Rip Direct Download [Openload]  700MB DVD Rip Direct Download [dropapk] මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

Rangasthalam (2018) With Sinhala Subtitles

ScreenShots 400MB HDRip Torrent File 700MB HDRip Torrent File 720P 1.4GB HDRip Torrent File 400MB HDRip Direct Download [Openload]  700MB HDRip Direct Download [Openload] 720P 1.4GB HDRip Direct Download [dropapk] මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

Iruttu Araiyil Murattu Kuththu (2018) With Sinhala Subtitles

ScreenShots 400MB HDRip Torrent File 700MB HDRip Torrent File 720P 1.4GB HDRip Torrent File 400MB HDRip Direct Download  700MB HDRip Direct Download 720P 1.4GB HDRip Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

A Quiet Place (2018)

ScreenShots 720P 750MB BRRip Torrent File 1080P 1.3GB BRRip Torrent File 720P 750MB BRRip Direct Download 1080P 1.3GB BRRip Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ        

Pacific Rim: Uprising (2018)

ScreenShots 720P 950MB BRRip Torrent File 1080P 1.8GB BRRip Torrent File 720P 950MB BRRip Direct Download 1080P 1.8GB BRRip Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

Blackmail (2018)

ScreenShots 720P 1.0GB HDRip Torrent File 720P 1.0GB HDRip Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

Downrange (2017)

ScreenShots 720P 800MB BRRip Torrent File 1080P 1.4GB BRRip Torrent File 720P 800MB BRRip Direct Download 1080P 1.4GB BRRip Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි

Escape Plan 2: Hades (2018)

ScreenShots 720P 900MB BRRip Torrent File 1080p 1.7GB BRRip Torrent File 720P 900MB BRRip Direct Download 1080p 1.7GB BRRip 6CH Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි

Rampage 2018

ScreenShots 720P 1.0GB BRRip Torrent File 1080P 1.7GB BRRip Torrent File 720P 1.0GB BRRip Direct Download 1080P 1.7GB BRRip Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි