තෙලිඟු

The Ghost (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 237MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 237MB HDRip – x264 – SD – 407MB HDRip – x264 – SD – 689MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HDRip – x264 – 1080p – 2.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 4.4GB HEVC – x265   HDRip –

Krishna Vrinda Vihari (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 213MB HDRip – x264 – 720p – 1.1GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 213MB HDRip – x264 – SD – 411MB HDRip – x264 – SD – 709MB HDRip – x264 – 720p – 1.1GB HDRip – x264 – 1080p – 1.6GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.8GB HQ HDRip – x264 – 1080p

Bimbisara (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 306MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 306MB HDRip – x264 – SD – 415MB HDRip – x264 – SD – 716MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3GB HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p – 864MB HDRip –

Oke Oke Jeevitham (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 278MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB – Dual Audio   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 278MB HDRip – x264 – SD – 508MB – D Audio HDRip – x264 – SD – 805MB – D Audio HDRip – x264 – 720p – 1.3GB – D Audio HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.1GB –

Karthikeya 2 (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 259MB HDRip – x264 – SD – 435MB HDRip – x264 – SD – 695MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.8GB HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p – 887MB HDRip –

Liger (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 420MB HDRip – x264 – SD – 722MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.5GB HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p – 957MB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි

Sita Ramam (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 421MB HDRip – x264 – SD – 701MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.1GB HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p – 1GB HDRip – x265 – 1080p – 1.6GB   මේ

Thank You (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 297MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 297MB HDRip – x264 – SD – 436MB HDRip – x264 – SD – 704MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.9GB HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p – 954MB HDRip –

The Warriorr (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 300MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 300MB HDRip – x264 – SD – 437MB HDRip – x264 – SD – 744MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.2GB HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p – 944MB   මේ

F3 Fun and Frustation (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 299MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 299MB HDRip – x264 – SD – 407MB HDRip – x264 – SD – 703MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.7GB HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p – 962MB HDRip –