දමිළ

Ayalaan (2024) HDRip Download With Sinhala Subtitle

Direct Download —————————————————————- HDRip – x264  – 400MB HDRip – x264  – 700MB HDRip – 720p – x265  – 1.1GB HDRip – 720p – x264  – 1.5GB HDRip – 1080p – x264 – 3GB ~ පිටපතට අදාල සිංහල උපසිරැසිය ~ 👉 DOWNLOAD 👈 අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Captain Miller (2024) HDRip Download With Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x265 – 1080p – 1.8GB   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- HDRip – x264  – 400MB HDRip – x264  – 700MB HDRip – 720p – x265  – 800MB HDRip – 720p – x264  – 1.5GB HDRip – 1080p

Joe (2023) Tamil HDRip Download With Sinhala Subtitle

  Direct Download   HDRip – x264 – 400MB HDRip – x264 – 700MB HDRip – x265 – 720p – 900MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HDRip – x264 – 1080p – 2.7GB ~ පිටපතට අදාල සිංහල උපසිරැසිය ~ අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Oh Manapenne (2021) Movie Download With Sinhala Subtitle

භාගත කිරීම් යාවත්කාලීන කර ඇත! Direct Download —————————————————————- HDRip – x264 – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතැනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Abhiyum Anuvum (2021) Movie Download With Sinhala Subtitle

භාගත කිරීම් යාවත් කාලීන කර ඇත! Direct Download —————————————————————- HDRip – x264 – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.2GB මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතැනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Sulthan (2021) Movie Download With Sinhala Subtitle

Direct Download —————————————————————- HDRip – x264 – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතැනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Label (2023) S01 Download

Direct Download — 480p ගුණාත්මක බාවයේ පිටපත් —   S01 EP (01-03) TRUE WEB-DL – 480p – AVC – UNTOUCHED S01 EP (04) TRUE WEB-DL – 480p – AVC – UNTOUCHED S01 EP (05) TRUE WEB-DL – 480p – AVC – UNTOUCHED S01 EP (06) TRUE WEB-DL – 480p – AVC – UNTOUCHED S01 EP (07) TRUE WEB-DL – 480p – AVC – UNTOUCHED   — 720p ගුණාත්මක බාවයේ පිටපත් —  

Kaithi (2019) Movie Download

Direct Download —————————————————————-   HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතැනින් ලබාගන්න..  අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Leo (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download     HQ HDRip – x264 – SD – 450MB Magnet  /  Torrent  HQ HDRip- x264 – SD – 700MB Magnet  /  Torrent  HQ HDRip – x264 – 720p – 1.5GB Magnet  /  Torrent   Direct Download    Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- ————————– නවතම HQ HDRip පිටපත් ————————     HQ HDRip – x264 – SD – 450MB HQ HDRip – x264 – SD

Takkar (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   Magnet Download  —————————————————————— WEB-DL – 720p – x264 – 1.4 GB     WEB-DL – 720p – x264 – 700 Mb   Direct Download —————————————————————- WEB-DL – 720p – x264 – 1.4 GB WEB-DL – 720p – x264 – 700 Mb   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතැනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න