මලයාලම්

Mike (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 385MB HDRip – x264 – 720p – 1.1GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 385MB HDRip – x264 – SD – 674MB HDRip – x264 – 720p – 1.1GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.1GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක්

Heaven (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 697MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.4GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි (Sinhala Subtitle)

Malayankunju (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 406MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 406MB HDRip – x264 – SD – 692MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි (Sinhala Subtitle)

Pathaam Valavu (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download HDRip – x264 – SD – 405MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 405MB HDRip – x264 – SD – 695MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි (Sinhala Subtitle)

Paka (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download HDRip – x264 – SD – 406MB HDRip – x264 – SD – 719MB   Direct Download HDRip – x264 – SD – 406MB HDRip – x264 – SD – 719MB HDRip – x264 – 720p – 1.2GB HDRip – x264 – 1080p – 1.9GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි (Sinhala Subtitle)