මලයාලම්

Action Hero Biju (2016) Sinhala Subtitle

Torrent Download   DVDRip – x264 – 720p – 1GB   Direct Download   720p DVDRip පිටපත් Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 —————————————————————- DVDRip – x264 – 720p – 1GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Christy (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB   Direct Download   ටෙලිග්‍රෑම් හරහාද වීඩියෝ පිටපත් Online නැරඹීමට සහ Download කරගැනීමට හැකියාව ඇත. Telegram නැති අය, ඇප් එක මෙතැනින් Download කරගන්න..එකතුවන්න අපත් සමග.. HDRip – 250MB – 400MB – 700MB – 720p File ඩවුන්ලෝඩ්ස් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් Telegram හරහා එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to

Christopher (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 450MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – 250MB – 400MB – 700MB – 720p File ඩවුන්ලෝඩ්ස් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් Telegram හරහා එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 HDRip – x264 – SD – 280MB HDRip – x264 – SD – 450MB HDRip – x264 –

Iratta (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – 250MB – 400MB – 700MB – 720p File ඩවුන්ලෝඩ්ස් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් Telegram හරහා එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 –

Ullasam (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 420MB HDRip – x264 – SD – 720MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – 250MB – 400MB – 700MB – 720p File ඩවුන්ලෝඩ්ස් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් Telegram හරහා එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 HDRip – x264 – SD – 420MB HDRip – x264 – SD – 720MB HDRip – x264 –

4 Years (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.7GB x265 – HEVC   HDRip – x265 – 720p – 850MB   මේ

Mike (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 385MB HDRip – x264 – 720p – 1.1GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 385MB HDRip – x264 – SD – 674MB HDRip – x264 – 720p – 1.1GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.1GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක්

Heaven (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 697MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.4GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි (Sinhala Subtitle)

Malayankunju (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 406MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 406MB HDRip – x264 – SD – 692MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි (Sinhala Subtitle)

Pathaam Valavu (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download HDRip – x264 – SD – 405MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 405MB HDRip – x264 – SD – 695MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි (Sinhala Subtitle)