වැඩිහිටියන්ට +18

Animal (2023) Movie Download With Sinhala Subtitle

මෙය කැම් පිටපතක් වන අතර HDRip පැමිණි විට යළි යාවත්කාරීන කරණු ඇති!   Direct Download   PreDvd – x264 – 535MB PreDvd – x264 – 846MB PreDvd – x264 – 720p – 1.9GB PreDvd – x264 – 1080p – 3.9GB ~ පිටපතට අදාල සිංහල උපසිරැසිය ~ අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

White Bird In A Blizzard (2014) Sinhala Subtitle

Torrent Download   BluRay – x264 – 720p – 750MB Torrent   BluRay – x264 – 1080p – 1.4GB  Torrent   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- BluRay – x264 – 720p – 750MB BluRay – x264 – 1080p – 1.4GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතැනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Polite Society (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 800MB Magnet  /  Torrent WEB – x264 – 1080p – 1.4GB Magnet  /  Torrent   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- WEB – x264 – 480p – 450MB WEB – x264 – 720p – 800MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB HQ WEB – x264 – 1080p – 2GB x265 HEVC   WEB – x265 –

No Hard Feelings (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 800MB Magnet  /  Torrent WEB – x264 – 1080p – 1.4GB Magnet  /  Torrent   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- WEB – x264 – 480p – 400MB WEB – x264 – 720p – 800MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB HQ WEB – x264 – 1080p – 5GB x265 HEVC   WEB – x265

1920 Horrors of the Heart (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 700MB Magnet  /  Torrent HDRip – x264 – 720p – 1.3GB Magnet  /  Torrent   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3GB x265 HEVC   HDRip – x265

Lust Stories 2 (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 1GB HQ WEB – x264 – 1080p – 2.4GB   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- HDRip – x264 – SD – 420MB WEB – x264 – 720p – 1GB HQ WEB – x264 – 1080p – 2.4GB HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p – 750MB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..  

Are You There God It’s Me Margaret (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x265 – 10bit – 1080p – 1.5GB – PSA   Direct Download   480p – 720p – 1080p වෙබ් පිටපත් Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 —————————————————————- WEB – x264 – 480p – 450MB WEB – x264 – 720p – 950MB HQ WEB – x264 – 1080p – 1.7GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින්

Clock (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 800MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   Direct Download   480p, 720p, 1080p WEB පිටපත් Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 —————————————————————- WEB – x264 – 480p – 300MB WEB – x264 – 720p – 800MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින්

Old 37 (2015) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 750MB WEB – x264 – 1080p – 1.3GB   Direct Download   1080p වෙබ් පිටපත Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 —————————————————————- WEB – x264 – 1080p – 1.3GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Citadel (2023) 6 වැනි කොටසේ සිංහල උපසිරැසි

Torrent Download   WEB – x264 – SD – 220MB   Direct Download   සිංහල Subtitle Hardcoded පිටපත සහ Original වීඩියෝ පිටපත Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 —————————————————————- WEB – x264 – SD – 220MB Hardcoded වීඩියෝ පිටපත පහතින් ලබාගන්න.👇   WEB – x264 – 720p – 500MB ඉහත 500MB වීඩියෝ පිටපතට සිංහල උපසිරැසිය  ස්ථීරවම එක් කර ඇත.