හින්දි

Pathaan (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.1GB   Direct Download   250MB – 400MB – 700MB – 720p HDRip පිටපත් Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 —————————————————————- HDRip – x264 – SD – 250MB

Kuttey (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.2GB   Direct Download   400MB – 700MB – 720p HDRip පිටපත් Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 —————————————————————- HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264

Middle Class Love (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB   Direct Download   400MB – 700MB – 720p HDRip පිටපත් Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 —————————————————————- HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264

Operation Romeo (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 950MB   Direct Download   WEB – x264 – 720p – 950MB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Cirkus (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.1GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න.. අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක්

An Action Hero (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 420MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 420MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 1.9GB x265 – HEVC   HDRip – x265 – 720p – 970MB HQ HDRip

Drishyam 2 (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 405MB HDRip – x264 – SD – 705MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 405MB HDRip – x264 – SD – 705MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3GB x265 – HEVC   HQ HDRip – x265 – 10bit – 720p –

Drishyam (2015) Sinhala Subtitle

Torrent Download   BluRay – x264 – 720p – 1.4GB BluRay – x264 – 1080p – 2.6GB   Direct Download   BluRay – x264 – 480p – 550MB BluRay – x264 – 720p – 1.4GB BluRay – x264 – 1080p – 2.6GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Phone Bhoot (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.9GB x265 – HEVC   HQ HDRip – x265 – 10bit – 720p –

Govinda Naam Mera (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   Racaty Links Coming Soon..   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.6GB x265 – HEVC   HQ HDRip – x265