හින්දි

Freddy (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 450MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 450MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.1GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.6GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි

Ram Setu (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 450MB – D Audio HDRip – x264 – SD – 790MB – D Audio HDRip – x264 – 720p – 1.6GB – D Audio   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 790MB – D Audio HDRip – x264 – 720p – 1.6GB – D Audio HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.1GB – D Audio HEVC –

Chup: Revenge of the Artist (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.7GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම්

Atithi Bhooto Bhava (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 710MB HDRip – x264 – 720p – 850MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.1GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක්

Dhoka Round D Corner (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 435MB HDRip – x264 – SD – 706MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.3GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 435MB HDRip – x264 – SD – 706MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.3GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි

Raksha Bandhan (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 405MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 405MB HDRip – x264 – SD – 699MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.6GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක්

Brahmastra (2022) Sinhala Subtitles

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 437MB HDRip – x264 – SD – 727MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 437MB HDRip – x264 – SD – 727MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 4.1GB – D Audio HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p –

Dobaaraa (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 440MB HDRip – x264 – 720p – 1.1GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 440MB HDRip – x264 – SD – 726MB HDRip – x264 – 720p – 1.1GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.2GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක්

Ek Villain Returns (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 256MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 256MB HDRip – x264 – SD – 415MB HDRip – x264 – 720p – 703MB HDRip – x264 – 720p – 1.1GB HQ HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HDRip – x264 – 1080p – 1.8GB HQ HDRip – x264 – 1080p

Cuttputlli (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 408MB HDRip – x264 – SD – 711MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HEVC – x265   HDRip – x265 – 1080p – 2.5GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක්