කන්නඩචිත්‍රපටිවෙනත් භාෂා

Gentle Man (2020) With Sinhala Subtitles

HDRip Torrent Download

HDRip Direct Download [Racaty]

HDRip Direct Download [Uptobox]

මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි

Facebook Comments
Share your vote!


Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Close