ඇනිමේෂන්ඉංග්‍රීසිචිත්‍රපටි

Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) With Sinhala Subtitles

ScreenShotsPosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image

720P 1.1GB BRRip x264 Torrent File

1080P 2.1GB BRRip x264 Torrent File

720P 1.1GB BRRip x264 Direct Download [Openload]

1080P 1.2GB BRRip x264 Direct Download [Openload]

720P 1.1GB BRRip x264 Direct Download [dropapk]

1080P 2.1GB BRRip x264 Direct Download [dropapk]

මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි

කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

Facebook Comments
Share your vote!


Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Close