කන්නඩචිත්‍රපටි

Physics Teacher (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download

 

HDRip – x264 – SD – 397MB

HDRip – x264 – 720p – 1.1GB

 

Direct Download

 

HDRip – x264 – SD – 397MB

HDRip – x264 – SD – 691MB

HDRip – x264 – 720p – 1.1GB

HQ HDRip – x264 – 1080p – 3GB

 

මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි (Sinhala Subtitle)

Facebook Comments
Share your vote!


Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Close