චිත්‍රපටි

Traffik (2018) With Sinhala Subtitles

ScreenShots 720P 800MB BRRip Torrent File 1080P 1.5GB BRRip Torrent File 720P 800MB BRRip Direct Download [Openload] 1080P 1GB BRRip Direct Download [Openload] 720P 800MB BRRip Direct Download [dropapk] 1080P 1.5GB BRRip Direct Download [dropapk] මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

Raazi (2018) With Sinhala Subtitles

ScreenShots 720P 1.1GB HD RIP Torrent File 720P 1.1GB HD RIP Direct Download [Openload] 720P 1.1GB HD RIP Direct Download [dropapk] මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

VODKA DIARIES (2018) With Sinhala Subtitles

ScreenShots 720P 1.1GB DVD RIP Torrent File 720P 1.1GB DVD RIP Direct Download [Openload] 720P 1.1GB DVD RIP Direct Download [dropapk] මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

Officer (2018) With Sinhala Subtitles

ScreenShots 400MB HDRip Torrent File 700MB HDRip Torrent File 720P 1.3GB HDRip Torrent File 400MB HDRip Direct Download [Openload]  700MB HDRip Direct Download [Openload] 720P 1.3GB HDRip Direct Download [Openload] 400MB HDRip Direct Download [dropapk]  700MB HDRip Direct Download [dropapk] 720P 1.3GB HDRip Direct Download [dropapk] මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

334 Va Katha (2018) With Sinhala Subtitles

ScreenShots 400MB HDRip Torrent File  700MB HDRip Torrent File සැ.යු – ටොරන්ට් වල සීඩ් අඩු නිසා පුළුවන් අය ඩිරෙක් ලින්ක් එකෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නැත්තම් ටොරන්ට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න  ගොඩාක් වෙලා යන්න පුළුවන්   400MB HDRip Direct Download [Openload] 400MB HDRip Direct Download [dropapk]  700MB HDRip Direct Download [Openload] 700MB HDRip Direct Download [dropapk] මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

Padman (2018) With Sinhala Subtitles

ScreenShots 720P 1.14GB DVDRip Torrent File 720P 1.14GB DVDRip Direct Download [Openload] 720P 1.14GB DVDRip Direct Download [dropapk] මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

Love Per Square Foot (2018) With Sinhala Subtitles

ScreenShots 720P 1.10GB Web-DL Rip Torrent File 1080P 2.13 GB Web-DL Rip Torrent File 720P 1.10GB Web-DL Rip Direct Download [Openload] 720P 1.10GB Web-DL Rip Direct Download [dropapk] 1080P 1.29 GB Web-DL Rip Direct Download [Openload] 1080P 2.13GB Web-DL Rip Direct Download [dropapk] මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

Ready Player One (2018) With Sinhala Subtitles

ScreenShots 720P 1.17GB BRRip Torrent File 1080P 1.17GB BRRip Torrent File 720P 1.17GB BRRip Direct Download [dropapk] 1080P 2.2GB BRRip Direct Download [dropapk] මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ      

Lust Stories [18+] (2018) With Sinhala Subtitles

ScreenShots 720P 950MB WEB-DL RIP Torrent File 720P 950MB  WEB-DL Direct Download [Openload] 720P 950MB WEB-DL Direct Download [dropapk] මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි කමෙන්ට් එකක් දැන්මා කියලා ඩේටා වැඩි පුර කැපෙන්නේ නැ හොදේ