චිත්‍රපටි

Downrange (2017)

ScreenShots 720P 800MB BRRip Torrent File 1080P 1.4GB BRRip Torrent File 720P 800MB BRRip Direct Download 1080P 1.4GB BRRip Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි

Escape Plan 2: Hades (2018)

ScreenShots 720P 900MB BRRip Torrent File 1080p 1.7GB BRRip Torrent File 720P 900MB BRRip Direct Download 1080p 1.7GB BRRip 6CH Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි

Rampage 2018

ScreenShots 720P 1.0GB BRRip Torrent File 1080P 1.7GB BRRip Torrent File 720P 1.0GB BRRip Direct Download 1080P 1.7GB BRRip Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි

Solli Vidava (2018)

ScreenShots 400MB HDRIP Torrent File 700MB HDRIP Torrent File 400MB HDRIP Direct Download 700MB Direct Download මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි