අපරාධ

Varisu (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 450MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ 4K HD – x264 – 2160p – 9GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 260MB HDRip – x264 – SD – 450MB …

Read More »

The Pale Blue Eye (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 900MB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB   Direct Download   WEB – x264 – 720p – 900MB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB x265 – HEVC   WEB – x265 – 10bit – 720p – 780MB – PSA …

Read More »

Plane (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 800MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   Direct Download   WEB – x264 – 480p – 400MB WEB – x264 – 720p – 800MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB HQ WEB – x264 – 1080p – 2.3GB …

Read More »

Black Panther Wakanda Forever (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   BluRay – x264 – 720p – 1.1GB BluRay – x264 – 1080p – 1.8GB   Direct Download   BluRay – x264 – 480p – 600MB BluRay – x264 – 720p – 1.1GB BluRay – x264 – 1080p – 1.8GB HQ BluRay – x264 – 1080p – 4.1GB …

Read More »

Teen Wolf The Movie (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 900MB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB   Direct Download   WEB – x264 – 480p – 550MB WEB – x264 – 720p – 900MB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB HQ …

Read More »

An Action Hero (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 420MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 420MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ …

Read More »

Dhamaka (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip …

Read More »

Oslo (2021) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 1.1GB WEB – x264 – 1080p – 2.2GB   Direct Download   WEB – x264 – 720p – 1.1GB WEB – x264 – 1080p – 2.2GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් …

Read More »