අපරාධ

Thor Love And Thunder (2022) Sinhala Subtitle  [BluRay Updates]

Torrent Download   BluRay – x264 – 720p – 842MB BluRay – x264 – 1080p – 1.4GB   Direct Download   BluRay – x264 – 480p – 500MB BluRay – x264 – 720p – 842MB BluRay – x264 – 1080p – 1.4GB HQ BluRay – x264 – 1080p – 2.9GB HEVC – x265   BluRay – x265 – 720p – 750MB BluRay – x265 – 1080p – 1.8GB 4k –

Emily the Criminal (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 796MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   Direct Download   WEB – x264 – 480p – 405MB WEB – x264 – 720p – 796MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න.. අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Hell or High Water (2016) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 986MB   Direct Download   WEB – x264 – 720p – 1.2GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න.. අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Day Shift (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 800MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   Direct Download   WEB – x264 – 480p – 438MB WEB – x264 – 720p – 800MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB x265 – 10bit   WEB – x265 – 10bit – 720p – 1GB HQ WEB – x265 – 10bit – 1080p – 2.3GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි