අපරාධ

Changeling (2008) Sinhala Subtitle

Torrent Download   BluRay – x264 – 720p – 700MB   Direct Download   BluRay – x264 – 720p – 700MB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Miral (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.1GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.1GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.1GB x265 – HEVC   HDRip –

Freddy (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 450MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 450MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.1GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.6GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි

Ram Setu (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 450MB – D Audio HDRip – x264 – SD – 790MB – D Audio HDRip – x264 – 720p – 1.6GB – D Audio   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 790MB – D Audio HDRip – x264 – 720p – 1.6GB – D Audio HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.1GB – D Audio HEVC –

1899 (2022) Complete Season 01 සිංහල උපසිරැසි සමග

Torrent Download   WEBRip – x264 – 720p – 1.3GB – Complete S01   Direct Download   WEBRip – x264 – 720p – 1.3GB – Complete S01   මේ කතාමාලාවේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Secret Headquarters (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 797MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   Direct Download   WEB – x264 – 480p – 400MB WEB – x264 – 720p – 797MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB HQ WEB – x264 – 1080p – 2.1GB x265 – HEVC   WEB – x265 – 720p – 820MB – PSA WEB – x265 – 1080p – 1.5GB

Chup: Revenge of the Artist (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.7GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම්

Kantara (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 411MB HDRip – x264 – SD – 708MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 253MB HDRip – x264 – SD – 411MB HDRip – x264 – SD – 708MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.8GB HQ HDRip – x264 – 1080p

Dhoka Round D Corner (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 435MB HDRip – x264 – SD – 706MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.3GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 435MB HDRip – x264 – SD – 706MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.3GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි