අපරාධ

Veera Simha Reddy (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 450MB HDRip – x264 – SD – 750MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ 4K HD – x265 – 2160p – 11GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 280MB HDRip – x264 – SD – 450MB HDRip – x264 – SD – 750MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB HQ HDRip – x264 –

Kranti (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 430MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ 4K HD – x264 – 2160p – 13GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 430MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.1GB x265 – HEVC  

Varisu (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 450MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ 4K HD – x264 – 2160p – 9GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 260MB HDRip – x264 – SD – 450MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x264 – 1080p

The Pale Blue Eye (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 900MB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB   Direct Download   WEB – x264 – 720p – 900MB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB x265 – HEVC   WEB – x265 – 10bit – 720p – 780MB – PSA WEB – x265 – 10bit – 1080p – 1.5GB – PSA   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි

Plane (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 800MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   Direct Download   WEB – x264 – 480p – 400MB WEB – x264 – 720p – 800MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB HQ WEB – x264 – 1080p – 2.3GB 4K WEB – x264 – 2160p – 3.5GB x265 – HEVC   WEB – x265 – 10bit – 720p –

Black Panther Wakanda Forever (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   BluRay – x264 – 720p – 1.1GB BluRay – x264 – 1080p – 1.8GB   Direct Download   BluRay – x264 – 480p – 600MB BluRay – x264 – 720p – 1.1GB BluRay – x264 – 1080p – 1.8GB HQ BluRay – x264 – 1080p – 4.1GB x265 – HEVC   BluRay – x265 – 10bit – 720p – 1.3GB – PSA BluRay – x265 – 10bit

Teen Wolf The Movie (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 900MB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB   Direct Download   WEB – x264 – 480p – 550MB WEB – x264 – 720p – 900MB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB HQ WEB – x264 – 1080p – 3GB 4K HQ WEB – x264 – 2160p – 4GB x265 – HEVC  

An Action Hero (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 420MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 420MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 1.9GB x265 – HEVC   HDRip – x265 – 720p – 970MB HQ HDRip

Raangi (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.5GB HQ HDRip – x264 – 1080p

Dhamaka (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.1GB x265 – HEVC   HDRip –